A- A A+

Resultats

El Servei Català de la Salut elabora periòdicament enquestes de satisfacció (PLAENSA) on evalua  la qualitat del servei i el grau de satisfacció de les persones usuàries amb els diferents serveis sanitaris públics. En la última enquesta realitzada Albera Salut va quedar en el  5è lloc de Catalunya, d'entre 369 ABS.

 PLAENSA 2015

 

El 2017 vam aconseguir el 100% dels Objectius de la part variable lligats a contraprestació econòmica que ens marcà el CatSalut i que equival al 5% del pressupost assignat anual a la nostra ABS.

 Resultats Objectius 2017

 

Contraprestació per resultats 2017

 

 Acreditació Catsalut 2015 

 

 Acreditació com a EBA Catsalut 2018

 

 

La Central de Resultats del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya té la missió de mesurar, avaluar i difondre els resultats assolits, en l’àmbit de l’assistència sanitària, pels diferents centres (hospitals, equips d’atenció primària, centres sociosanitaris, centres de salut mental i addicions, i centres de recerca i instituts d’investigació sanitària) del sistema sanitari públic. 

 Informe de la Central de Resultats. Atenció Primària. Dades 2017

 

Despesa en Farmàcia:

 

 Despesa farmacèutica per pacient assignat 2017